Servei d'assessorament i reconeixement d'FP

Curs 2017/2018


INFORMACIÓ GENERAL

El Servei d'assessorament en la formació professional del sistema educatiu i el Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials són dues actuacions regulades a la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d'agost, d'organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial.

El Servei d'assessorament en la formació professional del sistema educatiu s'adreça a les persones adultes interessades a obtenir la diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional, i l'itinerari formatiu més adequat per aconseguir l'objectiu de qualificació més idoni. Aquesta diagnosi és un requisit previ per participar en el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.

Per la seva banda, el Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials s'adreça a les persones amb experiència laboral o en activitats socials que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb un determinat cicle formatiu. 

És imprescindible disposar de l'informe del servei d'assessorament o document equivalent de convocatòries d'acreditació o validació amb l'orientació i/o assessorament fet del mateix títol o d'un títol afí.

 

 INFORMACIÓ GENERAL SOBRE LA FASE D'ASSESSORAMENT

Trobareu informació sobre què és el Servei o Fase d'Assessorament, què us ofereix, quin és el seu cost i els criteris d'admissió. Cliqueu aquí per accedir-hi.

 

 INFORMACIÓ GENERAL SOBRE LA FASE DE RECONEIXEMENT   

Trobareu informació sobre què és el Servei o Fase de Reconeixement de l'experiència laboral, quin és el seu cost i els criteris d'admissió. Cliqueu aquí per accedir-hi.

 

CARTA DE COMPROMÍS DE QUALITAT DELS SERVEIS

Cliqueu aquí per accedir-hi.

 

OFERTA PLACES CURS 2017/2018

Al llarg del Curs acadèmic 2017/2018 hi haurà dues convocatòries, repartides de la següent forma:

  • 1a convocatòria: del setembre de 2017 fins al febrer de 2018.
  • 2a convocatòria: del febrer de 2018 al juny de 2018.

En cada convocatòria es seguirà un calendari establert, el qual es publicarà abans del seu inici.

El nombre total de les places que s'ofereixen quedaran repartides en els diferents cicles formatius, tal com podreu veure en el document adjuntat.  Cliqueu aquí  per veure el nombre de places que s'ofereixen a cada cicle formatiu.

 

CRITERIS D'ADMISSIÓ

L’ordre d’admissió  als centres del  Departament d’Ensenyament es realitzarà d’acord amb la majoria d’edat  de  la persona  sol•licitant,  segons normativa  vigent.

Cliqueu aquí per consultar la normativa.

 

SESSIÓ INFORMATIVA AL MES DE SETEMBRE

Durant la primera quinzena del mes de setembre es farà una sessió informativa sobre el Servei d'Assessorament i Reconeixement d'FP.  Tot i que l'assistència no és obligatòria, el contingut de la reunió és molt interessant per a totes les persones que volen participar en aquest programa.  

Durant els primeres dies de setembre us informerem del dia de la reunió, així com el del calendari de cada convocatòria.

 

Lliurament de certificats dels reconeixements obtinguts

Totes les persones que van reconèixer unitats formatives/mòduls professionals/crèdits durant alguna de les dues convocatòries del curs 2016/2017 i encara no han recollit el certificat dels reconeixements obtinguts, poden passar a recollir-lo per la Secretaria de l'Institut de l'Ebre durant aquest mes de juliol.

 

Informació convocatòries Curs 2016/2017

Feu un clic aquí per a consultar la informació del curs anterior.